Alaosaston säännöt

SUOMEN BOKSERIYHDISTYS – FINLANDS BOKSERFÖRENING RY.

1§                  Alaosaston nimi on Suomen Bokseriyhdistys – Finlands Bokserförening ry. Tampereen alaosasto ja kotipaikka Tampereen kaupunki, toimialueena Pirkanmaa ympäristöineen. Osasto kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen Kennelliittoon (SKL) ja Suomen  Palveluskoiraliittoon (SPKL) pääyhdistyksensä SBY – FBF ry:n kautta.

2§                   Alaosaston tarkoituksena on:

– Levittää bokseriharrastusta toimialueellaan

– Opastaa jäseniään boksereiden koulutustoiminnassa ja kasvatustyössä

– Tehdä bokseriharrastusta tunnetuksi toiminta-alueellaan ja työskennellä hyvän koirakurin aikaansaamiseksi

3§                  Alaosastolla on, pääyhdistyksen hallitukselta luvan saatuaan, oikeus järjestää Suomen Bokseriyhdistyksen (SBY – FBF ry.) nimissä virallisia näyttelyitä ja kokeita. Toimintansa  tukemiseksi alaosastolla on oikeus järjestää koirien koulutuskursseja ja harjoituksia sekä  hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan, arpajaisia, juhla- ja huvitilaisuuksia ym.  tapahtumia. Alaosasto voi harjoittaa kahvila, ravintola tai muunlaista anniskelutoimintaa   yhdessä toimipaikassa järjestämissään tapahtumissa. Alaosasto on oikeutettu  vastaanottamaan lahjoituksia ja omistamaan kiinteää omaisuutta. Alaosasto voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa.

4§                  Jäseniksi alaosastoon kuuluvat osaston toiminta-alueella asuvat henkilöt, jotka Suomen  Bokseriyhdistys (SBY – FBF ry.) on hyväksynyt jäsenikseen sääntöjensä mukaisesti ja  jotka sitoutuvat noudattamaan SBY- FBF ry:n ja alaosastojen sääntöjä sekä niiden nojalla tehtyjä päätöksiä ja suorittamaan säännöllisesti jäsenmaksunsa  pääyhdistykselle. Jäseniksi liitytään ja jäsenyydestä erotaan pääyhdistyksen SBY – FBF  ry:n sääntöjen mukaisesti.

5§                  Alaosaston vuosi- ja muissa kokouksissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet jäsenet.

6§                  Alaosaston hallituksena toimii johtokunta, joka on tili- ja vastuuvelvollinen pääyhdistyksen hallitukselle. Alaosaston johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi  (6) tai kahdeksan (8) jäsentä, joista vuosittain ovat erovuoroisia puheenjohtaja ja puolet     jäsenistä. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Johtokunnan jäsenten vaali suoritetaan suljetuin lipuin. Äänten jakautuessa tasan kahden ehdokkaan välillä arpa ratkaisee.

Johtokunta valitsee keskuudestaan

– varapuheenjohtajan

– sihteerin

– rahastonhoitajan

– koulutusvastaavan

Mikäli joku johtokunnan jäsenistä eroaa kesken toimikauttaan, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen alaosaston seuraavassa vuosikokouksessa.

7§                  Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä kokoonkutsujan lisäksi ovat läsnä sekä kaikille johtokunnan jäsenille kutsut jätetty vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Päätökset tehdään    yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokoonkutsujan ääni.

8§                  Alaosaston vuosikokous pidetään vuosittain ennen helmikuun ensimmäistä päivää ja  siitä on tiedotettava jäsenistölle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Alaosaston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

5. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.

6. Käsitellään SBY – FBF ry:n vuosikokouksessa hyväksyttäviksi seuraavat asiat:

– Toimintakertomus

– Tilinpäätös

– Tilintarkastajien lausunto

7. Hyväksytään alaosaston toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Toimitetaan erikseen puheenjohtajan ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaalit.

9. Valitaan alaosaston edustaja ja hänen varahenkilönsä pääyhdistyksen hallitukseen esitettäväksi SBY – FBF ry:n vuosikokoukselle, joista ainakin pääedustajan on kuuluttava johtokuntaan.

10. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. Edellä mainitut eivät saa kuulua johtokuntaan.

11. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

12. Kokouksen päättäminen.

9§                  Päätökset vuosikokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta.

10§                Alaosaston tilivuosi on kalenterivuosi ja toimintavuosi alkaa vuosikokouksen jälkeisestä päivästä ja päättyy seuraavaan vuosikokouspäivään. Alaosaston rahastonhoitajan on päätettävä tilit ja jätettävä ne seitsemän (7) vuorokautta ennen vuosikokousta tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee jättää tilintarkastuslausunto ja tilikirjat vähintään kaksi (2) päivää ennen alaosaston vuosikokousta alaosaston johtokunnalle. Edellinen  johtokunta on tili- ja vastuuvelvollinen kunnes SBY – FBF ry:n vuosikokous hyväksyy tilit ja myöntää vastuuvapauden. Alaosaston tilinpäätös on toimitettava SBY – FBF ry:n rahastonhoitajalle kuluvan vuoden helmikuun seitsemänteen päivään mennessä.

11§                Päätös alaosaston lakkauttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä alaosaston yleisessä kokouksessa, joissa päätöstä kannattaa vähintään 3/4 läsnäolevista.

12§                Kun alaosaston toiminta on lakkautettu, toimitetaan sen varat velkojen maksujen jälkeen SBY – FBF ry:lle.

13§                Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan SBY – FBF ry:n sääntöjen sekä voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.